توضیحات

تست بارگزار استاتیکی

مشخصات فنی :

​​​​​​​
iso33415-iso3416مطابق با استاندارد شماره 

قابلیت استفاده برای هر نوع کف پوش 

دارای سطح مساحت400میلیمتر مربع 

دارای کورس حرکتی 0-25میلیمتر 

قابلیت اعمال700کیلو پاسکال