توضیحات

آزمون نشت کیسه ادرار

مشخصات فنی

 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  ISIRI 4928
 دارای پایه فلزی بهمراه ریگلاژ
 دارای میله های راهنما بهمراه پوش هدایت کننده
 مجهز به صفحه فشار پلی کربناتی بمنظور قرارگیری وزنه های اعمال نیرو
 دارای وزنه های اعمال فشار 5 کیلوگرمی به تعداد 4 عدد