توضیحات

تست خمش چرم

مشخصات فنی:

 دارای 12چشمه
 قابلیت کنترل سرعت
 قابلیت توقف حین کار
 دارای شمارنده دیجیتالی
 قابلیت کنترل موقعیت اولیه
 دارای صفحه نمایش دیجیتال
 قابلیت توقف پس از اتمام آزمایش