Beating & Freeness Tester

  • Model                                                   FS-150
  • Standard Number                                   ISO 5267/1 , ISIRI 3789-1
  • Pulp Volume                                          1000 ml
  • Pulp Sample consistency                         0.20%
  • Pulp Temperature adjusted at                  20 oC ± 0.05 oC
  • Lifting method                                       Penumatic
  • Reproducibility                                       within 4%
  • Weight                                                 40 Kg
  • Air Pressure                                          4~6 kg/cm2

توضیحات

تست درجه روانی خمیر کاغذ

درجه روانی یعنی مقاومت خمیر نسبت به عبور مایعات. تعیین درجه روانی یکی از آزمایشات مهم می با شد برای تعیین دوغاب خمیر باید آنها را با درجه روانی های یکسان بررسی کرد. برای تعیین درجه روانی باید درصد خشکی به اندازه 0.2% باشد. 
برای محاسبه درجه روانی از دو سیستم استفاده می کنیم: 

1-سیستم SR: در این سیستم درجه بندی از بالا صورت می گیرد . 
2-سیستم CSF: این سیستم که تعیین درجه روانی استاندارد کانادا می باشد و مقیاسی از توانایی زه کشی آب از دوغاب خمیر در لایه شکل گیری میباشد.
الیاف تاثیر بسزایی در درجه روانی دارد الیاف ریز و نرم دارای درجه روانی بیشتر در سیستم SR و الیاف سخت دارای درجه روانی کمتر هستند . اگر پالایش ادامه یابد باعث ریش ریش شدن الیاف و در نتیجه روانی خمیر کمتر می شود و زه کشی آب از دوغاب خمیر کندتر می شود.

  
اجزای دستگاه

 
دستگاه تعیین درجه روانی ((Freeness tester)  در آزمایشگاه دارای چهار قسمت می باشد : 
1-قیف در قسمت پایین که دو تا خرو جی دارد 
2-توری مش که این مش (Wire) با مش برای ساخت کاغذ باید برابر باشد 
3-پیستون که توسط قرقره بالا و پایین می رو د. 
4-استوانه مدرج که گنجایش  1000 سی سی را دارد. 

 
روش انجام 

ما درجه روانی خمیر قبل از پالایش و بعد از پالایش را اندازه گیری می کنیم . برای این منظور ابتدا  672/5 گرم خمیر مرطوب معادل 5 گرم  خمیر خشک وزن می کنیم . چون در حمل و نقل آب ممکن است چند سی سی جابجا شود ، به همین دلیل به جای 4 گرم در 2000 سی سی ، 5گرم در 2500 سی سی می گیریم سپس آن را در دستگاه Disitegrator هم می زنیم و مقدار 1000 سی سی آن را در دستگاه Freeness tester می ریزیم و بدین ترتیب مقدار درجه روانی را ( در سیستم SR  ) اندازه گیری می کنیم  این عمل را در دو تکرار انجام می دهیم. 
برای تعیین درجه روانی خمیر پالایش شده که با Cons 10% بوده است ، آن را به کمک تناسب به  Cons 2/0 % میرسانیم که معادل با 20 گرم خمیر پالایش شده می شود سپس به کمک استوانه مدرج به سوسپانسیون 1000 سی سی میرسانیم و عمل اندازه گیری درجه روانی را انجام می دهیم . در این قسمت انتظار داریم درجه روانی بیش از حالت قبل از پالایش باشد. 
برای درستی درصد خشکی می توانیم از خمیر باقیمانده روی دستگاه Freeness tester استفاده کنیم.

 
نتایج 

درجه روانی خمیر قبل از پالایش با دو تکرار که هر کدام 15 بوده است ، یعنی خمیر دارای قابلیت عبور آب زیادی می باشد . 
درجه روانی خمیر بعد از پالایش به 5/20 رسیده است . 
خمیری که روی دستگاه Freeness tester برای درستی درصد خشکی حاصل شد ، معادل   93/1 گرم در حالت خشک که نشان می دهد درصد خشکی درست محاسبه شده است.