دستگاه شانه های تقسیم کننده برای تهیه الیاف پنبه و پشم بصورت رشته های موازی کنار هم استفاده میشود. این دستگاه از تعدادی شان ظریف تشکیل شده است

نمایش یک نتیجه