با توجه بر اهمیت ضد خراش بودن پلیمرها در صنایع مختلف از جمله خودروسازی ، نیازمند استانداردهایی هستیم تا بتوانیم میزان مقاومت به خراش پلیمرهایی که در صنایع مختلف به کار برده می شود

نمایش یک نتیجه