تاخوردن یک نوار باریک کاغذ ، تحت روش مشخص استاندارد، با ایجاد حرکت رفت و برگشتی ، آنقدر در معرض تنش طولی قرار میگیرد تا پاره شود.

نمایش یک نتیجه