تعيين ويژگيهاي بسياري از مواد، اجزاء و وسايل، بستگي به شرايط محيطي آزمون دارد. از ميان شرايط محيطي، اثرات دما، رطوبت نسبي كه نمونه در هنگام آزمون در معرض آن قرار مي گيرد داراي اهميت ويژه مي باشد.
این دستگاه دما و رطوبت ثابتی را در مدت زمان مشخصی به آزمونه اعمال می کند که در نهایت باعث همگن سازی دما و رطوبت محفظه ی کابین و آماده سازی نمونه برای انجام تست می شود.

نمایش یک نتیجه