چاپ روی پوششها اغلب در مجاورت گرد و غبار و تابش نور یا اصطکاک کدر و یا از بین میرود لذا برای تعیین مقاومت رنگ و بافت چاپ روی سطح نمونه از دستگاه سایش چاپ یا راب تستر استفاده میشود.

نمایش یک نتیجه