پایداری حرارتی به مقاومت یک ماده در برابر تخریب تحت اثر گرما اشاره دارد. عموماً مطابق با شرایط تست مانند رنگ مواد ، عملکرد و از دست رفتن جرم اندازه گیری می شود.

نمایش یک نتیجه