این دستگاه دارای ثباتی است، که بالاترین عدد اندازه گیری شده را نشان می دهد. دستگاه سختی سنج لاستیک، عمق نفوذ سوزن را در ماده مورد اندازه گیری اندازه گیری می کند.

نمایش یک نتیجه