این آزمون به وسیله لامپ R457 جهت ایجاد نور استاندارد برای تعیین روشنی آزمونه ی کاغد و دستمال کاغذی و پودرهای صنعتی از جمله گچ و سیمان سفید و سرامیک و موادشیمیای خوراکی مانند نمک و.. به وسیله اندازه گیری مقدار بازتاب و یا جذب نورمورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش یک نتیجه