این روش آزمون جهت بررسی و تعیین مقاومت رنگ نسبت به شستشو می باشد .

نمایش یک نتیجه