برای مقایسه رنگ محصولات تولیدی که به ظاهر با یکدیگر مشابه هستند، مورد استفاد قرار می گیرد. 

نمایش یک نتیجه