دستگاه تست ضربه TCJ-II برای آزمایش مقاومت فیلم رنگ شده و بستر آن ، در برابر اثرات تغییر شکل سریع است.

نمایش یک نتیجه