این دستگاه به منظور ایجاد بید (کنگره) مشابه خطوط قوطی سازی بر روی ورق لاک خورده طراحی شده است بطوری که می توان عمق بید و سرعت حرکت ورق را تنظیم نمود.

نمایش یک نتیجه