دستگاه برای تست اندازه گیری گشتاور پیچ کردن سرسرنگ(تورکمتر) بکار میرود.

نمایش یک نتیجه