آزمایشات پایداری رنگ در برابر شستشوی خانگی و تجاری برای تعیین از دست دادن رنگ و تغییر لباس در طول فرآیند شستشو ، بررسی اینکه آیا سایر لباس های شسته شده با هم آلودگی رنگی دارند یا خیر ، و تعیین اینکه آیا محصولات نساجی رنگ شده یا چاپی تحت تأثیر مواد شوینده و مواد افزودنی قرار دارند ، انجام می شود.

نمایش یک نتیجه