بعضي از بهترين فيلترهاي هوا مي‌توانند تمامي ذرات ۲ ميکروني و بزرگتر و اکثر ذرات يک ميکروني را در خود نگه دارند.
در اين آزمون كليه اندازهگيريهاي مربوط به جريان هوا برحسب متر مكعب در ساعت . تمام اندازهگيريهاي مربوط به فشار برحسب كيلو پاسكال تمام اندازهگيريهاي مربوط به دما برحسب درجه سلسيوس بيان گرديده است.
فيلتر هوا به مقدار اندكي سرعت ورود هوا به موتور را كم مي‌كند. در نتيجه فيلتر‌هايي بهتر می باشند كه با كمترين افت درورودی هوا بيشترين فيلترينگ هوا را انجام

نمایش یک نتیجه