هدف از این آزمون تعیین مقاومت پوشش رنگ در برابر پدیده برآمدگی در اثر رطوبت در دمای معین و مدت معین ( تاول زدن ) می باشد

نمایش یک نتیجه