تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

about standard

1 BSI British Standards Institute متن کامل استانداردهای مؤسسه استانداردهای بریتانیا 02/2004 78
2 ANSI American National Standards متن کامل استانداردهای مؤسسه ملی استانداردهای آمریکا 02/2003 8
3 API American Petrolium Institute متن کامل استانداردهای انجمن پترولیوم آمریکا در زمینه نفت ،گازو… 2007 12
4 ASTM American Society for Testing Materials متن کامل استانداردهای انجمن تست مواد آمریکا 10/2006 88
5 ASME American Society of Mechanical Engineers متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین مکانیک آمریکا شامل کلیهsection 2006 2007 8
6 AWWA American water works association متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی دستگاههای آبرسان 02/2004 4
7 MSS Manufactures Standardization Society of the Valve and Fitting متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات 02/2003 5
8 AWS American Welding Society متن کامل استانداردهای انجمن جوشکاری آمریکا 02/2004 6
9 IEEE Institute of Electrical & Electronics متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین الکترونیک در زمینه برق ومخابرات.. 2007 2
10 IEC International electronical commission متن کامل استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک 02/2003 33
11 ISA Instrument society of america متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی ابزارآلات 02/2003 5
12 NFPA National fire protection association متن کامل استاندارد در زمینه تجهیزات و وسائل مهار آتش 2007 1
13 ASQ American Society for Quality متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی کنترل کیفیت 02/2003 3
14 NEMA ..Electrical Manufacturers Associ.. متن کامل استانداردهای انجمن تولید کنندگان وسائل برقی 02/2003 5
15 AA Aluminium Association متن کامل استانداردهای انجمن آلومینیوم 02/2004 5
16 ASHRAE Heating refrigerating&air condition متن کامل استانداردهای سرمایش و گرمایش دما در ساختمان 02/2003 9
17 ACI American concrete institute متن کامل استانداردهای انجمن بتون آمریکا 2005 1
18 SSPC Society for protective Coatings متن کامل استانداردهای اجمن پوشش و روکشش های محافظتی مانند رنگ و 02/2003 3
19 DIN Deutsches Institute fur No… متن کامل استانداردهای مؤسسه استانداردهای آلمان به زبان انگلیسی 02/2004 22
20 ITU-R Radiocomunication Union sector متن کامل استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات/ بخش ارتباطات رادیویی 2007 1
21 ITU-T Telecomunication Union sector متن کامل استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات/ بخش مخابرات 2007 1
22 SAE Society of Automative Engineerrs متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین خودروسازی و هوا و فضا 02/2004 13
23 FORD Ford motor company متن کامل استانداردهای کارخانه فورد موتور 06/2002 9
24 ATOMATIVE Renault –KES – NES – DBL (benz&bmv) standard متن کامل استانداردهای کارخانه های رنو- بنز-ب.ام.و- نیسان – کیاموتور 99-2002 4
25 API REPORTS API REPORTS گزارشات فنی API 2007 4
26 EC
ECE Europian Commissioc legilative استانداردهای کمسیون اروپا و استانداردهای محیط زیست خودرو اروپا 06/2002 8
27 ICEA Insulated Cable Engineers Association متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین کابل 02/2003 4
28 AISC American Institute of steel construction استانداردهای سازه های فولادی آمریکا 2006 1
29 ABS American Bureau of shipping استانداردهای کشتیرانی 06/2002 4

30 INCITS …Information Technology standard متن کامل استانداردهای انجمن تکنولوژی اطلاعات 02/2004 6
31 NACE NACE International متن کامل استانداردهای انجمن خوردگی آمریکا 2006 1
32 ETSI Europian telecomunication standar متن کامل استانداردهای پست و مخابرات اروپا 06/2002 63
33 EN Europian UNION standard متن کامل استانداردهای اتحادیه اروپا 06/2002 37
34 CEN Europaien committee for standardiz متن کامل استانداردهای کمیته استاندارد سازی اروپا 06/2002 35
35 IAEA International Energy Atomic Agenc متن کامل استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی 2005 1
36 EURO Europian standard متن کامل استانداردهای اروپا 06/2002 6
37 PIA Parachute Industry Association استانداردهای چتر نجات 06/2002 3
38 GPA Gas Processors Association استانداردهای سیستم های پردازش دهنده گاز 02/2003 4
39 AGA American gas association متن کامل استانداردهای انجمن گاز آمریکا 06/2002 3
40 Cenelec Europian …electronical standardiz.
متن کامل استانداردهای الکترونبک اروپا 06/2002 34
41 RWMA Resistance welder manufacturers متن کامل استانداردهای انجمن جوشکاری مقاومتی 02/2004 3
42 PFI Pipe fabrication institute متن کامل استانداردهای انجمن لوله 02/2004 4
43 NSF NSF International متن کامل استانداردهای صنایع غذایی 02/2004 4
44 JTC1 Joint technical committee متن کامل استانداردهای کمیته تکنولوژی اطلاعات 06/2002 14
45 IMAPS Microelectronic & packaging متن کامل استانداردهای انجمن میکرو الکترونیک 06/2002 3
46 NTCIP National Transportation متن کامل استانداردهای حمل و نقل آمریکا 02/2003 1
47 AATCC American Association of Textile Chemist and Colorists متن کامل استانداردهای رنگ و شیمی نساجی آمریکا 02/2004 4
48 ANS American Nuclear Society متن کامل استانداردهای انجمن هسته ای آمریکا 02/2004 3
49 ASA Acoustical society of america متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی اکوستیک 02/2004 3
50 A2LAA Assoc… Laboratory Accreditation متن کامل استانداردهای آزمایشگاه ها 08/2002 3
51 ASSE … Sanitary Engineering متن کامل استانداردهای انجمن لوازم بهداشتی ساختمان آمریکا 02/2004 3
52 TAPPI …PAPERS and PULP… متن کامل استانداردهای کاغذ، کارتن و .. 08/2002 3
53 CTI Cooling Technology Institute استانداردهای فناوری های سیستم های خنک کننده 02/2003 4
54 AES Audio Engineering society متن کامل استانداردهای انجمن مهندسی صوت، رادیو و تقویت صدا 02/2004 3
55 IESNA Illuminating Engineering socitey … متن کامل استانداردهای انجمن مهندسی روشنایی 02/2003 4
56 AIAA … Aeronatics and Astronautics متن کامل استانداردهای موسسه هوا و فضا آمریکا 02/2004 5
57 DNV- Bv
Imo DNV & BV & IMO rules for high speed, light crafts and ships متن کامل استانداردهای IMOو DNVوBV (قایق ها و کشتی های با سرعت بالا وکم) 2002 4
58 ECE Europian Commissioc legilative استانداردهای محیط زیست خودرو اروپا با فرمت PDF 2003 1
59 ISUZU ISUZU Motors Limited استانداردهای خودرویی کارخانه ایسوزو 06/2002 3

60 PPI Plastic Pipe Institue متن کامل استانداردهای لوله های پلاستیکی آمریکا 02/2004 4
61 CISPR Committee on radio interference متن کامل استانداردهای تداخل امواج رادیویی 06/2002 1
62 AECMA Association Europeene Des Constructeurs De Materiel Aerospatial استانداردهای اروپا در زمینه سیستم های هوایی 06/2002 4
63 EUROCAE European Organization For Civil Aviation Electronics استانداردهای الکترونیک در سیستم های هوایی غیر نظامی 06/2002 3
64 IPC Connection electronic industries متن کامل استانداردهای انجمن صنایع اتصالات الکترونیک 06/2002 6
65 AIIM Association for Information … متن کامل استانداردهای جامعه بین المللی مدیریت تصویرواطلاعات 08/2002 3
66 ICAO International Civil Aviation Organization استانداردهای غیر نظامی هوا فضا 06/2002 7
67 OPLE ADAM OPEL AG استانداردهای کارخانه اپل 06/2002 17
68 ARI Air conditioning & refrigeration … متن کامل استانداردهای برودت و تهویه هوا 2008 1
69 TEMA Tubular Exchanger Manufacturers.. متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان مبدل های حرارتی آمریکا 2008 1
70 OSHA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT استاندارد ایمنی و بهداشت شغل 2005 1
71 CIVIL
MERRITT CIVIL ENGINEERING (H.B) متن کامل استانداردها و هندبوک مهندسی عمران (MERRITT) 2000 1
72 CMAA Crane Manufacturers Association Of America متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان جرثقیل و بالابر ها 2000 1
73 CEPT Conference Europeenne Postes and Telecommunications متن کامل استانداردهای پست و ارتباطات تلگرافی اروپا 06/2002 3
74 PSA PSA استانداردهای خودرویی کشور فرانسه 06/2002 3
75 GOST STANDARD GOST (RUSSIAN) متن کامل استانداردهای کشور روسیه به زبان روسی با فرمت word 2006 1
76 ISO International Organization for Standardization متن کامل استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد 2007 2
77 EJMA Expansion Joint Manufacturers Association
متن کامل استاندارد های انجمن تولید کنندگان مفاصل ارتجاعی
2008 1
لیست هند بوک ها، کاتالوگ ها و بانک های اطلاعاتی موجود
ردیف نام بانک شرح سال تعداد
1 A Heat Transfer TextBook متن کامل کتاب انتقال حرارت با فرمت PDF شامل 718 صفحه 2001 1
2 Combustion& Heat Transfer متن کامل کتاب انتقال حرارت و سوخت با فرمت PDF شامل 4 جلد 1998 1
3 Practical Data Metallurgists هند بوک داده های کاربردی برای مهندسین مواد فلزی شامل 120 صفحه 1998 1
4 Manual of petrolium measurement standard راهنمای استاندارد اندازه گیری نفت از انتشارات API شامل 14 جلد( 10000صفحه)، PDF 1994 1
5
Petrolium refining technical Databook در زمینه پالایش نفت با فرمت PDF شامل 1300 صفحه از انتشارات API 1997 1
6 Polymer matrix composites هند بوک تجزیه و تحلیل و طراحی مواد پلیمری با فرمت PDF شامل 3 جلد از انتشارات DOD 1997 1
7 Welding engineering handbook هند بوک مهندسی جوشکاری با فرمت PDF شامل 5 جلد 1998 1
8 CRC Handbook هندبوک شیمی و فیزیک با فرمت PDF شامل 2644 صفحه 2001 1
9 Ency. of Eng.Chem (perry) متن کامل دائره المعارف مهندسی شیمی 1999 1
10 KIRK OTHMER متن کامل دائره المعارف شیمی شامل 27 جلد 1997 1
11 Ency. of POLYMER متن کامل دائره المعارف پلیمر 1997 1
12 Bayer (لاستیک) اطلاعات صنعت لاستیک و پلیمر کارخانه بایر 1998 1
13 Bayer(پلاستیک )) اطلاعات صنعت پلاستیک کارخانه بایر 1999 1
14 Encyclopedia of Plastic دائره المعارف پلاستیک با فرمت PDF شامل 680 صفحه 2000 1
15 SKF هندبوک و کاتالوگ گروه صنعتی SKF در زمینه انواع بلبرینگ 2001 1
16 Sme هندبوک انجمن مهندسین تولیدکنندگان ابزار 1998 1
17 Ashrae متن کامل هند بوک انجمن مهندسین تجهیزات حرارتی و برودتی 96-99 1
18 Material Tools بانک کامل درزمینه خصوصیات مواد و روشهای تولید 99 1
19 Marks هندبوک مهندسی مکانیک 99 1
20 Merk هندبوک کارخانه Merk 2001 1
21 SAE handbook SAE متن کامل هندبوک 96-99 1
22 ASM متن کامل هند بوک انجمن مهندسین فلزات (با فرمت pdf) 1999 19
23 Key for steels کلید فولاد مشخصات و اطلاعات لازم در زمینه انواع فولادها 2005 1
24 Heat exchanger design handbo متن کامل هند بوک طراحی مبدل های حرارتی شامل پنج جلد (2305 صفحه) 1985 1
25 Medias مشخصات انواع روغنهای صنعتی 99 1
26 Chemical abstract شامل 4500000 خلاصه مقالات- گزارشات، کنفرانس،پتنت و … در زمینه شیمی 97 4
27 SIGMA بانک اطلاعات محصولات شیمی 98 1
28 Principles of measuring tech اصول روشهای اندازه گیری PH،اکسیژن و هدایت سنجی(با فرمت pdf) 2000 1
29 Material science on cd-rom متن کامل هند بوک Material science در زمینه مواد فلزی(آهن، فولاد، طلا و …) و غیر فلزی(کریستال،سرامیک…) 1997 1
30 Advance Material science متن کامل دائره المعارف Advance Material science در زمینه مواد فلزی و غیر فلزی 1994 1
31 راهنمایشرکتهای مهم صنعتی ایران آدرس و تلفن برخی از شرکتهای مهم صنعتی ایران 1380 1
32 شهرک های صنعتی ایران آدرس و اطلاعات کلیه شرکتهای مقیم در شهرک های صنعتی ایران 1381 1
33 EURO cd-book
آدرس و اطلاعات محصولات 800000 شرکت صنعتی و تجاری در اروپا 2002 1
34 Paint and surface coatings کتاب تئوری و عملیات کاربردی در زمینه رنگ ها و پوشش ها با فرمت PDF شامل
775 صفحه 2001 1
35 Machinery’s Handbook هندبوک در زمینه تولید ماشین آلات با فرمت PDF شامل 2620 صفحه 2000 1
36 TEMA Tubular Exchanger.. متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان مبدل های حرارتی آمریکا 1999 1

1998 و 1999 لیست استانداردهای صنعتی سال های

1 JIS Japanese Industrial Standards متن کامل استانداردهای صنعتی ژاپن 98/08 9
2 CGA Compressed gas association INC متن کامل استانداردهای انجمن گاز فشرده 98/08 4
3 CSA Canadian standard association متن کامل استانداردهای ملی کانادا 98/08 11
4 CGSB Canadian general standards board متن کامل استانداردهای صنعتی کشور کانادا 98/08 4
5
AFNOR Association Francaise متن کامل استانداردهای کشور فرانسه به زبان فرانسه 99/08 22
6 UL Underwriters Laboratories (Standard for safety) متن کامل استانداردهای ایمنی 97/05 11
7 IECQ International electronical متن کامل استانداردهای کنترل کیفیت کمیته بین المللی الکترونیک 98/08 4
8 MOD British Defence Standards متن کامل استانداردهای دفاعی بریتانیا 98/06 12
9 Aia/nas Aerospace institute american متن کامل استانداردهای هوافضا آمریکا 97/05 4
10 ARINC Aeronautical radio INC متن کامل استانداردهای ارسال و دریافت پیام در هوا و فضا 98/06 5
11 MIL Military standard متن کامل استانداردهای نظامی آمریکا DOD 1999 345
12 JASO Japanese automative standard organization متن کامل استانداردهای خودروسازی ژاپن 97 1
13 FMVSS Federal motor vehicle safety متن کامل استانداردهای انجمن ایمنی خودرو فدرال موتور 98/08 3
14 danieli Danieli standard متن کامل استانداردهای فولاد ایتالیا 99 1
15 HI. Hydraulic institute متن کامل استانداردهای انجمن هیدرولیک 98/08 2
16 ASAE … Agriculture Engineering متن کامل استانداردهای انجمن مهندسی کشاورزی آمریکا 98/08 3
17 GM General Motors Corp متن کامل استانداردهای شرکت ژنرال موتور 98/06 6
18 BHMA Builder Hardware Manufacturers … متن کامل استانداردهای انجمن سخت ابزار سازه ها نظیر درب ها،قفل ها، لولا 98/06 5
19 AREA American RAILWAY Enginering.. متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین راه آهن آمریکا 97/05 2
20 CECC Cenelec electronic components
متن کامل استانداردهای کمیته قطعات الکترونبک 98/08 11
21 (NFPA) National fluied power association متن کامل استانداردهای انجمن سیالات 98/08 2
22 EIA Electronic industries alliance متن کامل استانداردهای اتحادیه صنایع الکترونبک 98/08 5
23 AGMA American Gear Manufactures متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان چرخ دنده آمریکا 98/06

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X